हडप्पा संस्कृती

लोकजीवन व व्यापार

views

5:29
लोकजीवन नद्यांच्या काठी सुपीक प्रदेशात ही संस्कृती विकसित झाल्याने शेती हा तिथला प्रमुख व्यवसाय होता.