विस्तार सूत्रे

आयत व चौरस यांच्या क्षेत्रफळांच्या साहाय्याने (x + a)( x + b) याचा विस्तार करा