चला, बेरीज करूया!

प्रस्तावना चला, बेरीज करूया!

views

4:57
आज आपण बेरीज ही नवीन क्रिया शिकणार आहोत. बेरीज या क्रियेत संख्या एकमेकांत कश्या मिसळतात ते पाहणार आहोत.