४१ ते ५० ची ओळख व लेखन

प्रस्तावना ४१ ते ५० ची ओळख व लेखन

views

3:10
४१ ते ५० ची ओळख व लेखन: मागच्या वेळी आपण एकतीस ते चाळीस शिकलो. आता आपण ४१ ते ५० शिकणार आहोत. चला तर मग सुरु करूया. हे पहा, इथे मी चार गठ्ठे आणि एक सुट्टी काडी ठेवली आहे. म्हणजे हे झाले एकेचाळीस. आणि त्यात मी आणखी एक सुट्टी काडी मिळवतो आहे. म्हणजे मिळून होतील बेचाळीस. म्हणून असे म्हणता येईल की चाळीस आणि दोन होतात बेचाळीस. तर अशा प्रकारे आपण चाळीस अधिक एक, त्यानंतर चाळीस अधिक दोन, अशा प्रकारे चाळीस मध्ये ३,४,५,६,७,८,९,१० संख्या मिळवत गेलो तर आपल्याला त्यातील दशक आणि एकक ओळखता येईल. आपण ४१ ते ५० या संख्यांचे वाचन कसे करायचे ते पाहू.