६१ ते ७० ची ओळख व लेखन

प्रस्तावना ६१ ते ७० ची ओळख व लेखन

views

3:04
६१ ते ७० ची ओळख व लेखन: आपण एकावन्न ते साठ पर्यंतच्या संख्या शिकलो आहोत. आता आपण ६१ ते ७० पर्यंतचे आकडे शिकणार आहोत. याठिकाणी मी दहा दहा काडयांचे गठ्ठे बनवतो ते पहा. सहा गठ्ठे तयार झालेत. आणि एक काडी शिल्लक राहिली आहे. म्हणून आपण म्हणू शकतो की, साठ अधिक एक मिळून झाले एकसष्ट. कारण याठिकाणी ६ दशक आणि १ एकक आहे. मग आता त्यात मी आणखी एक सुट्टी काडी मिळवतो आहे. म्हणजे मिळून होतील बासष्ट. अशा प्रकारे आपण ६० मध्ये ३,४,५,६,७,८,९,१० संख्या मिळवत गेलो तर ६० च्या पुढील संख्या तयार होतील.