७१ ते ८० ची ओळख व लेखन

प्रस्तावना ७१ ते ८० ची ओळख व लेखन

views

3:19
७१ ते ८० ची ओळख व लेखन: आपण एकसष्ट ते सत्तर पर्यंतच्या संख्या शिकलो. आता आपण ७१ ते ८० ची ओळख करून घेणार आहोत. शि: मुलांनो, याठिकाणी मी दहा दहा काडयांचे गठ्ठे बनवतो. पहा माझ्याजवळ १० चे एकूण ७ बंडल झाले आहेत. आणि एक काडी शिल्लक राहिली आहे. म्हणून आपण म्हणू शकतो की, (७० + १ = ७१) सत्तर अधिक एक बरोबर एकाहत्तर. म्हणजेच याठिकाणी ७ दशक आणि १ एकक आहे. मग आता त्यात मी आणखी एक सुट्टी काडी मिळवतो. म्हणजे मिळून होतील बाहत्तर. अशा प्रकारे आपण ७० मध्ये ३,४,५,६,७,८,९,१० अशा संख्या मिळवत गेलो तर आपल्याला ७० च्या पुढील संख्या मिळतील.