८१ ते ९० ची ओळख व लेखन

प्रस्तावना ८१ ते ९० ची ओळख व लेखन

views

3:14
८१ ते ९० ची ओळख व लेखन: मुलांनो, आपण एकाहत्तर ते ऐंशी पर्यंतचे आकडे शिकलो. आता आपण ८१ ते ९० ची ओळख करून घेणार आहोत. चला तर मग सुरु करूया. शि: मुलांनो, याठिकाणी मी दहा दहा काडयांचे गठ्ठे बनवतो. पहा माझ्याजवळ १० चे एकूण ८ बंडलं झाली आहेत. आणि एक काडी शिल्लक राहिली आहे. म्हणजेच ( ८० + १ = ८१) ऐंशी अधिक एक बरोबर एक्याऐंशी. म्हणजेच याठिकाणी ८ दशक आणि १ एकक आहे. मग आता त्यात मी आणखी एक सुट्टी काडी मिळवते आहे. म्हणजे मिळून होतील ब्याऐंशी. अशा प्रकारे आपण ८० मध्ये ३,४,५,६,७,८,९,१० संख्या मिळवत गेलो तर आपल्याला ८० च्या पुढील संख्या मिळतील.