९१ ते ९९ ची ओळख व लेखन

प्रस्तावना ९१ ते १०० ची ओळख व लेखन

views

2:54
९१ ते ९९ ची ओळख व लेखन: आपण मागच्या खेपेला एक्याऐंशी ते नव्वद आकडे शिकलो, आठवतंय ना? आता आपण त्यापुढचे ९१ ते ९९ शिकणार आहोत. शि: मुलांनो, याठिकाणी मी दहा दहा काडयांचे गठ्ठे बनवतो. पहा माझ्याजवळ १० ची एकूण ९ बंडलं झाली आहेत. आणि एक काडी शिल्लक राहिली आहे. म्हणून आपण म्हणू शकतो की, (९० + १ = ९१) नव्वद अधिक एक बरोबर एक्याण्णव. म्हणजेच याठिकाणी ९ दशक आणि १ एकक आहे. मग आता त्यात मी आणखी एक सुट्टी काडी मिळवतो आहे. म्हणजे मिळून होतील ब्याण्णव. अशा प्रकारे आपण ९० मध्ये ३,४,५,६,७,८,९ संख्या मिळवत गेलो तर आपल्याला ९० च्या पुढील संख्या मिळतील.