लांब - आखूड

प्रस्तावना लांब - आखूड

views

4:52
लांब आखुड म्हणजे काय ते पाहू. ज्याची लांबी कमी असते त्याला आखूड म्हणतात तसेच आखूड पेक्षा मोठा असणाऱ्याला लांब असे म्हणतात.