दूर – जवळ

प्रस्तावना दूर – जवळ

views

2:31
एखादी वस्तू आपल्यापासून लांब असेल तर आपण ती वस्तू दूर आहे असे म्हणतो तर एखादी वस्तू आपल्यापासून लांब नसेल तर त्यास आपण जवळ असे म्हणतो. चला तर मग दूर-जवळ म्हणजे काय ते पाहू.