नैसर्गिक संसाधने

प्रस्तावना - भौगोलिक स्पष्टीकरण

views

4:43
ज्या नैसर्गिक घटकांचा मानव वापर करतो त्यांना नैसर्गिक संसाधने असे म्हणतात. ‘नैसर्गिक संसाधनाविषयी’ माहिती पाहू.