भौमितिक रचना

प्रस्तावना लंब

views

2:46
“जर दोन रेषा एकमेकींना काटकोनात छेदत असतील, तर त्या रेषा एकमेकींना लंब आहेत असे म्हणतो.” हेच काही उदाहरणातून जाणून घेऊया.