भौमितिक आकृत्या

प्रस्तावना

views

2:48
घसरगुंडीचे निरीक्षण केले तर आपल्याला वेगवेगळे आकार दिसतात, हे तुम्हांला माहीतच आहेत. त्या आकारांना गणिती भाषेत काय म्हणतात ते आता आपण पाहू या.