निवारा ते गाव – वसाहती

निवारा

views

3:38
ऊन, वारा, पाऊस, थंडी यांचे निवारण करण्यासाठी प्राणी ज्याच्या आश्रयाला राहतात, त्याला त्याचा निवारा म्हणतात.