अपूर्णांक

प्रस्तावना

views

3:58
आज आपण अपूर्णांकाचा अभ्यास करणार आहोत. अपूर्णांक या नावातच आपल्याला त्याचा अर्थ समजतो. जी संख्या पूर्ण नसते ती संख्या अपूर्णांक असते. अपूर्णांकाचा अर्थ, वाचन, लेखन कसे करायचे ते जाणून घेऊया. सर्वप्रथम आपण अर्धा म्हणजे काय ते समजून घेऊया.