अंकगणिती श्रेढी

अंकगणिती श्रेढीचे n वे पद

views

3:46
आता आपण 5, 8, 11, 14…….या क्रमिकेत दोन क्रमागत पदातील फरक 3 आहे. म्हणून ही क्रमिका अंकगणिती श्रेढी आहे. यात पहिले पद 5 आहे. 5 मध्ये 3 मिळवल्यास (5+3)= 8 हे दुसरे पद मिळते. अशाप्रकारे 100 वे पद मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल ते आपण पाहू? तर प्रत्येकवेळी 100 पर्यंत 3 मिळवत गेल्यास त्यास खूप वेळ लागेल. त्यासाठी खालील तक्त्याच्या आधारे एखादे सूत्र मिळते का ते आपण पाहूया.