गुणोत्तर - प्रमाण

प्रस्तावना

views

2:53
गुणोत्तरामध्ये दोन वस्तूंची तुलना केली जाते. दोन वस्तूंची तुलना करून जेव्हा त्यामध्ये संबंध दर्शविला जातो तेव्हा त्यास गुणोत्तर - प्रमाण असे म्हणतात .