स्तर 2

Browse by Competency

  1

चला शोधूया वेगवेगळे आकार

  3

चला हाताळूया भौमितिक आकार

  1

गमंत रेषेची

  1

चला ओळखूया भौमितिक आकृत्या

  1

संख्यांच्या जगात

  2

संख्या वाचू

  1

गट मोजणी

  1

चित्रात दाखवलेली संख्या

  1

स्थानिक किंमत म्हणजे काय

  2

संख्येचे विस्तारीत रूप.

  1

टप्प्याने संख्या मोजुया

  1

बेरजेची गंमत

  2

बेरीज-पुढे मोजून

  2

बेरीज बिनहातच्याची

  1

शून्याची बेरीज व वजाबाकी

  1

गोष्टीतील बेरीज१

  3

वजाबाकीने कमी करूया

  2

वर्षाचे बारा महिने

  2

गोष्टीतील वजाबाकी

  2

बेरीज-वजाबाकी जोडी

  3

संख्यांचा लहान मोठेपणा

  1

संख्येचे शेजारी, लगतची, मागची व पुढची संख्या

  2

संख्यांचा चढता व उतरता क्रम

  2

चला संख्या तयार करूया

  2

संख्यावाचक (मूल्यवाचक) क्रमवाचक शब्द

  1

मिळवू चित्रातून माहिती

  3

खास बेरीज हातच्याची

  2

गोष्टीतील बेरीज

  3

वजाबाकी साठी दशक सुटा करू

  1

ओळखुया, नाणी नोटा

  1

लांबी मोजुया

  1

वजन करूया

  1

धरकता मोजून

  1

माहितीचे व्यवस्थापन

  1

आकृतिबंध

  1

गुणाकाराची पूर्वतयारी

  5

पाढे तयार करूया

  1

गोष्टीतील गणित