स्तर 1

Browse by Competency

  1

लहान - मोठा

  1

मागे - पुढे

  1

वर - खाली

  1

आधी - नंतर

  1

एक – अनेक

  1

फरक ओळखा

  1

१ ची ओळख व लेखन

  1

2 ची ओळख व लेखन

  1

३ ची ओळख व लेखन

  1

४ ची ओळख व लेखन

  1

५ ची ओळख व लेखन

  1

६ ची ओळख व लेखन

  1

७ ची ओळख व लेखन

  1

८ ची ओळख व लेखन

  1

९ ची ओळख व लेखन

  1

0 ची ओळख व लेखन

  1

कमी - जास्त

  1

चढता -उतरता क्रम

  2

चला, बेरीज करूया!

  3

चला, वजाबाकी करूया!

  1

दहाची ओळख व लेखन

  1

दशक समजून घेऊ !

  1

११ ते २० ची ओळख व लेखन

  1

दशक उडी

  2

नाणी व नोटा

  1

२१ ते ३० ची ओळख व लेखन

  2

३१ ते ४० ची ओळख व लेखन

  1

४१ ते ५० ची ओळख व लेखन

  1

५१ ते ६० ची ओळख व लेखन

  1

६१ ते ७० ची ओळख व लेखन

  1

७१ ते ८० ची ओळख व लेखन

  1

८१ ते ९० ची ओळख व लेखन

  1

९१ ते ९९ ची ओळख व लेखन

  1

शतकाची ओळख

  1

बेरीज २० पर्यंत

  1

बेरीज पुढे मोजून

  1

आकृतीबंध

  1

आत - बाहेर आणि रुंद - अरुंद

  1

आकार ओळख

  1

लांब - आखूड

  1

सर्वात लांब – सर्वात आखूड

  1

उंच – ठेंगणा

  1

सर्वात उंच – सर्वात ठेंगणा

  1

जड – हलका

  1

दूर – जवळ

  1

डावा - उजवा

  1

कमी वेळ - जास्त वेळ

  1

कशानंतर काय?

  1

चला मोजूया

  1

सप्ताहाचे वार

  1

चला माहिती वाचून काय समजते ते पाहू